Шаталович О.М. Логіко-філософські межі поняття освіта // Грані. Т. 21. № 10. 2018. - С. 170-180.

Викладач: Шаталович Олександр Михайлович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Шаталович О.М.
Спеціалізація:
Опис:
У статті розглянуто проблему логіко-філософських меж поняття освіти, що являється актуальною і потребує філософської експлікації. Уточнено, що дану проблему пов’язано з проблемою співвідношення понять освіта, навчання, виховання. Систематизовано основні варіанти співвідношення понять освіти, навчання, виховання. Виявлено три основні схеми. Однокомпонентна схема пов’язана з ототожненням розглянутих понять і має кілька варіантів. Основні характеристики першого варіанту: освіта спрощуєть- ся до навчання, робиться акцент на оволодінні знаннями і розумовому розвитку, відбувається зниження ролі виховання. Основні характеристики другого варіанту: виховання є системоутворюючим педагогіч- ним поняттям, яке трактується в широкому – соціальному значенні. З’ясовано, що прикладами першої схеми є «виховуюче навчання», сучасна вища освіта як навчання, виховання «нової» людини в СРСР. Двокомпонентна схема виходить з того, що освіту не може бути зведено до одного з варіантів (навчан- ня або виховання). Два даних поняття є взаємопов’язаними, але не можуть бути ототожнені. Поняття навчання пов’язане з моделюванням, схематизацією, штучним створенням навчальних ситуацій, воно націлене на інтелектуальний розвиток і реалізується за допомогою семіотичного начала. Поняття вихо- вання пов’язане з безпосереднім переживанням дітьми виховних ситуацій, націлене на формування мо- рально-вольових якостей і реалізується за допомогою аксіологічного начала. Навчання вирішує завдання підготовки дітей до життя, а виховання допомагає включенню дітей в життя. Виховання і навчання є дві підсистеми освіти. Як перша, так і друга схеми є поширеними. Трьохкомпонентна схема включає в обсяг освіти поняття навчання, виховання, розвитку. Дана схема, хоча й становить інтерес, але знаходиться ще в процесі свого термінологічного становлення.