УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ В ДЗЕРКАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Викладач: Панченко Олена Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Панченко О.І.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
У статті розглядається проблема побудови словникових дефініцій реалій української мови в англомовних словниках. Реаліями є назви властивих лише певним народам предметів національної культури, фактів історії, державних інститутів, імена фольклорних героїв, міфологічних істот тощо. Дослідження виконано на матеріалі низки англомовних словників: «Новий англійський словник на історичних принципах», словники Webster’s, Longman dictionary, Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary. Проаналізовано приклади вдалих та невдалих тлумачень та їх лінгвокультурологічних ілюстрацій. більшість слів-реалій було подано транскрибуванням, деякі мають дефініцію в двомовних словниках; різні одномовні тлумачні, енциклопедичні словники надають інформацію про ту чи ту реалію з різним ступенем деталізації. Лінгвокраїнознавчі словники дають змогу не лише зрозуміти основні значення лексем, але й надають усю повноту семантичної структури мовної одиниці, мотивуючи її відомостями з культури та історії народу. Вони містять комплекс інформації про граматичні форми, сполучуваність, образні перенесення, фразеологічні одиниці – увесь національнокультурний фон, без якого неможливе глибоке опанування іноземних мов