МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ: линейные, нелинейные, динамические задачи

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2013
Автор: Кісельова О.М., Коряшкина Л.С.
Спеціалізація:
Опис:
Викладається математична теорія неперервних задач оптимального розбиття множин n-вимірного евклідового простору, які є некласичними задачами нескінченновимірного математичного програмування. Особлива увага приділяється найбільш складним задачам, що характеризуються нелінійністю критеріїв оптимальності розбиття, наявністю додаткових обмежень, динамічним характером деяких параметрів. Розглядаються також моделі і методи розв’язання неперервних задач оптимального розбиття множин, що виникають у випадку керування розподіленими системами, зокрема, системами, поведінка яких описується диференціальними рівняннями параболічного типу. Наводиться широкий спектр практичних застосувань неперервних задач оптимального розбиття множин та споріднених із ними задач оптимального покриття, геометричного проектування. Описуються деякі напрями подальшого розвитку теорії і методів розв’язання неперервних задач оптимального розбиття множин. Для фахівців у галузі обчислювальної та прикладної математики, науковців, аспірантів та студентів, які цікавляться сучасними проблемами теорії оптимізації, в тому числі недиференційовної, математичним моделюванням, проблемами територіального планування, оптимального розміщення об'єктів різної природи в заданій області, інших завдань, що зводяться до моделей оптимального розбиття множин.

[скачано: 3]