ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)»

Викладач: Волкова Марина Юріївна
Рік видання: 2021
Автор: М. Ю. Волкова, І.Г.Безродних, Н.А.Сафонова
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Опис:
Збірник тестових завдань укладено для студентів-філологів другого та третього року навчання ДНУ, спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська та 014 Середня освіта, які навчаються за освітньою програмою Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури за першим (бакалаврським) рівнем. Збірник орієнтовано на освоєння практичного матеріалу курсу «Теоретична граматика основної іноземної мови», який може бути використаний для підготовки до семінарських занять та іспиту студентів денної та заочної форми навчання з курсу або як посібник для самостійної роботи студентів із запропонованої дисципліни. Summary of lectures is compiled for the second and third year students of DNU, specialty 035 Philology, specialization 035.041 Germanic languages and literatures (translation included), the first – English and 014 Secondary Education, studying by the educational program English and the second Western European languages and literatures at the first (bachelor’s) level. The given collection of tests is aimed to gaining knowledge of practical material on the discipline “Theoretical grammar of main foreign language”, which can be used for further preparation for seminars and exam on the subject.