ПРОГРАМА комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 8.03020101 - Міжнародні відносини

Викладач:
Предмет:
Рік видання: 2016
Автор: Сергєєв В.С.
Спеціалізація:
Опис:

ПРОГРАМА
комплексного кваліфікаційного екзамену
зі спеціальності 8.03020101 - Міжнародні відносини

Програма  комплексного  кваліфікаційного  екзамену  була  розроблена 
колективом  викладачів  кафедри  міжнародних  відносин  Дніпропетровського 
національного  університету  імені  Олеся  Гончара.  Зміст  програми  відповідає
галузевим  стандартам,  прийнятим  Міністерством  освіти  і  науки  України  за 
спеціальністю 8.03020101 - Міжнародні відносини, що набули чинності у 2004 р.
На  атестацію  виносяться  система  умінь  та  система  відповідних  змістових 
модулів,  що  визначені  в  «Галузевий  стандарт  вищої  освіти  України.  Освітньо-кваліфікаційна характеристика» (ГСВОУ). Провідними визначаються вміння:
- проводити міжнародно-політичні дослідження;
- складати огляди та реферати зі іноземними інформаційними матеріалами;
- проводити пошук документальної та фактографічної інформації;
- проводити систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові моменти;
- проводити моделювання ситуацій міжнародних відносин;
- проводити пошукове і нормативне прогнозування;
- використовувати у своїй діяльності іноземну мову;
-  вибирати  джерела  та  канали  отримання  інформації,  регламент  збирання 
інформації, забезпечувати точність, надійність та релевантність інформації;
- застосовувати комунікативні дискурси;
-  виконувати  функції  керівника  (наукового  керівника  у  складі  групи  фахівців 
сфери міжнародних відносин);
- готувати документи для дипломатичних комунікацій;
- здійснювати реферування документів та оброблення даних;
-  проводити навчальні заняття (семінарські, лабораторні, практичні, індивідуальні 
та консультації);
- забезпечуквати керівництво рефератами, курсовими роботами, практиками;
- готувати навчально-методичні розробки.
На основі аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань діяльності, 
що  визначені  в  ГСВОУ  комплексний  кваліфікаційний  екзамен  встановлюється  як 
вид кваліфікаційної роботи. 
Комплексний  кваліфікаційний  екзамен  –  це  своєрідний  підсумок  навчання 
студента  в  університеті  за  освітньо-професійною  програмою  «магістр»,  а  тому  на 
екзамені  студент  повинен  не  лише  продемонструвати  рівень  знань,  а  й  показати 
уміння  змістовно  й  аргументовано  відповідати  на  поставлені  питання,  аналізувати 
найважливіші питання розвитку міжнародних відносин минулого та сучасності.
Програма  комплексного  кваліфікаційного  екзамену  розрахована  на  студентів 
Дніпропетровського  національного  університету  імені  Олеся  Гончара,  що 
навчаються  за  спеціальністю  «Міжнародні  відносини».  Розділи  програми 
відображають  перелік  тем  з  усіх  4  дисциплін,  що  включені  до  комплексного 
кваліфікаційного  екзамену.  До  кожної  дисципліни  подано  перелік  рекомендованої 
літератури,  який  включає  найважливіші,  ґрунтовні  посібники  та  підручники,  що 
можуть  використовуватися  студентами  в  процесі  підготовки  до  комплексного 
кваліфікаційного екзамену.  

[скачано: 8]