Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб’єктів навчання

Викладач:
Рік видання: 2014
Автор: Е.Л. Носенко, Р.О. Труляєв.
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:

Монографія за ред. члена-кор. НАПН України, д-ра психол. наук, проф. Е.Л. Носенко.У монографії розглядаються ефекти позитивного міжособистісного впливу на прик­ладі суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників інституціолізованого навчання. Визначено мо­жливі шляхи впливу особистісних властивостей педагога на індивідуально-психологічні особливості учнів, що лежать в основі їх пізнавальної активності. Теоретично обґрунто­вано та емпірично доведено роль позитивних цінностей педагога в забезпеченні успішної реалізації пізнавального потенціалу учнів. Спираючись на здобутки вітчизняних та зару­біжних напрямів психології особистості, зокрема, позитивної психології, описано психо­логічний механізм зв'язку позитивних цінностей в структурі особистості педагога з пізна­вальною активністю.

Монографія буде корисна для фахівців у галузі психології, викладачів, аспірантів, наукових співробітників, студентів спеціальності «Психологія».

[скачано: 34]