Моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області

Викладач: Грушка Віктор Володимирович
Предмет:
Рік видання: 2014
Автор: Грушка В.В.
Спеціалізація:
Опис:
В статті висвітлено результати моделювання траєкторії розвитку геоекологічної ситуації в міських і районних соціогеосистемах Дніпропетровської області за період з 2007 по 2011 роки. Моделювання виконувалось у нормованому ба- гатовимірному ознаковому просторі за 106 статистичними параметрами геоекологічної складової соціогеопроцесу. Ви- значалися такі показники траєкторії, як проекція на оптимальну траєкторію розвитку, відхилення від неї і проекційний коефіцієнт прогресу. За результатами дослідження визначені соціогеосистеми, що є лідерами та аутсайдерами у розвит- ку геоекологічної ситуації. Ключові слова: геоекологічна ситуація, соціогеосистема, траєкторія розвитку, моделювання, порівняльно- географічний аналіз, порівняльно-історичний аналіз, прогноз, контроль розвитку. Виктор Грушка. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГО- РОДАХ И РАЙОНАХ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В статье отражены результаты моделирования траектории развития геоэкологической ситуации в городских и районных социогеосистемах Днепропетровской области за период с 2007 по 2011 годы. Моделирование выполнялось в нормированном многомерном признаковом пространстве по 106 стати- стическим параметрам геоэкологической составляющей социогеопроцесса. Определялись такие показатели траектории, как проекция на оптимальную траекторию развития, отклонения от нее и проекционный коэффициент прогресса. По ре- зультатам исследования определены социогеосистемы, которые являются лидерами и аутсайдерами в развитии геоэколо- гической ситуации. Ключевые слова: геоэкологическая ситуация, социогеосистема, траектория развития, моделирование, сравнитель- но-географический анализ, сравнительно-исторический анализ, прогноз, контроль развития. Viktor Grushka. MODELING OF DEVELOPMENTAL TRAJECTORY OF GEO-ECOLOGICAL SITUATION IN THE CITIES AND DISTRICTS OF DNIPROPETROVSK REGION. The article highlights the results of simulation of the developmental trajectory of geo-ecological situation in the cities and districts sociogeosystems of Dnipropetrovsk region from 2007 to 2011. Simulation was carried out in normalized multidimensional attribute space with help of 106 statistical parameters of geo-ecological component of sociogeoprocess. We determined such indicators of trajectory as the projection on the optimal developmental trajectory, deviation from it and a projection factor of progress. The research identified the sociogeosystems that are leaders and outsiders in the development of geo-ecological situation. Keywords: geo-ecological situation, sociogeosystem, developmental trajectory, modeling, comparative geographical analysis, comparative historical analysis, prognosis, control development.