Результати дослідження вмісту важких металів у воді рр. Інгулець та Саксагань

Викладач: Шерстюк Наталія Петрівна
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Шерстюк Н.П., Сердюк С. М
Спеціалізація:
Опис:
Результати дослідження вмісту важких металів у воді рр. Інгулець та Саксагань Шерстюк Н.П., Сердюк С. М. Розглянуті особливості впливу на гідроекосистему, джерела надходження та міграційні форми заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмію у воді рр. Інгулець та Саксагань. Ключові слова: важкі метали, клас якості води, шахтні води, міграційні властивості важких металів. Результаты исследования содержания тяжелых металлов в воде рр. Ингулец и Саксагань Шерстюк Н.П., Сердюк С. Н. Рассмотрены особенности влияния на гидроекосистему, источники поступления и миграционные формы железа, меди, цинка, хрома, марганца, свинца, никеля, кобальта, кадмия в воде pp. Ингулець и Саксагань. Ключевые слова: тяжелые металлы, класс качества воды, шахтные воды, миграционные свойства тяжелых металлов. Results of the study of heavy metals in water rivers Ingulets and Saksagan Sherstyuk N.P., Serduk S.N. The features of influence on gidroekosistems, sources of income and migration forms of iron, copper, zinc, chromium, manganese, lead, nickel, cobalt, cadmium in water rivers Ingulets and Saksagan. Keywords: heavy metals, a class of water quality, mine water, migratory properties of heavy metals.