Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець

Викладач: Шерстюк Наталія Петрівна
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Шерстюк Н.П.
Спеціалізація:
Опис:
Оцінені міграційні властивості заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмію у воді річок Інгулець та Саксагань. На підставі розрахованих коефіцієнтів водної міграції складено ряди міграції мікрокомпонентів. Порівняння розрахованих коефіцієнтів міграції з рядами міграції О.І. Перельмана дозволило виявити дефіцит цинку та мангану у воді річок. Ключові слова: коефіцієнт водної міграції, мікрокомпоненти, ряди міграції. EVALUATION OF MIGRATION PROPERTIES WATER TRACE ELEMENTS INRIVERS SAKSAHAN AND INHULETS N.P. SHERSTYUK Estimated migration properties of iron, copper, zinc, chromium, manganese, lead, nickel, cobalt, cadmium in water rivers Ingulets and Saksagan. Based on the calculated coefficients of water migration stacked rows of micro migration. Comparison of the calculated ratios migration migration rows O.I. Perelman revealed deficiency of zinc and manganese in water rivers. Keywords: coefficient of water migration, microcomponents, rows of migration.