Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи // ВІСНИК ДН ІПРОПЕ ТРО ВСЬКОГО УН ІВЕР СИТЕТУ ІМЕН І АЛЬ ФРЕДА НОБЕЛ Я. Серія «ПЕДАГОГ ІКА І ПСИХОЛОГ ІЯ». педагогічні науки. 2016. № 1 (11)

Викладач: Кримчак Людмила Юріївна
Рік видання: 2016
Автор: Кримчак Людмила Юріївна
Спеціалізація:

231 Соціальна робота

Опис:
У статті узагальнено досвід науковців з проблем соціально-психологічного клімату колективу студентської групи та привабливості навчання в університеті. Акцентовано увагу на змісті поняття соціально-психологічного клімату колективу студентської групи з точки зору наукової теорії й практи- ки. Розкрито основу, на якій формується соціально-психологічний клімат. Проаналізовано результа- ти дослідження щодо привабливості навчання як одного з показників соціально-психологічного клі- мату колективу студентської групи.