Конструирование ученого процесса при подготовке специалистов в познавательном туризме

Викладач: Зеленська Любов Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2015
Автор: Зеленська Л.І.
Спеціалізація:
Опис:
Мета дослідження – апробація прийомів ефективного навчання студентів у сфері пізнавального туризму. Пропонується використовувати в процесі навчання метод роботи у навчальній туристичній фірмі, при функціонуванні якої кожен студент виконує періодично мінливі ролі. Розглянути методи оцінки професійних здібностей студентів до певних видів діяльності на прикладі екскурсійної. Конструювання процесу навчання полягає в поєднанні процесу підготовки власного тексту пізнавальної екскурсії з фрагментів, оволодіння методичними прийомами розповіді та демонстрації. Ключові слова: навчальна туристична фірма, оцінка професійних здібностей, формування географічних образів Конструирование учебного процесса при подготовке специалистов в познавательном туризме Цель исследования – апробация приѐмов эффективного обучения студентов в сфере познавательного туризма. Предлагается использовать в процессе обучения метод работы в учебной туристической фирме, при функционировании которой каждый студент выполняет периодически меняющиеся роли. Рассмотрены методы оценки профессиональных способностей студентов к определѐнным видам деятельности на примере экскурсионной. Конструирование процесса обучения заключается в сочетании процесса подготовки собственного текста познавательной экскурсии из фрагментов, овладения методическими приѐмами рассказа и показа. Ключевые слова: учебная туристическая фирма, оценка профессиональных способностей, формирование географических образов Construction of the educational process in the preparation of specialists in educational tourism The aim of the study is testing methods of effective teaching of students in sphere tourism. It is proposed to use in learning methods of working in educational travel company, in the operation of which each student performs periodically changing roles. Methods of assessment of professional abilities of students to certain types of activity on the example of the excursion were considered. Construction of the learning process is a combination of the process of preparing your own text informative tour of the fragments of the story of mastering instructional techniques and display. Keywords: educational travel agency, assessment of professional skills, the formation of geographical images

[скачано: 1]