Географические турниры в вузе как форма проведения семинарских занятий: преимущества, традиции, инновации

Викладач: Зеленська Любов Іванівна
Предмет:
Рік видання: 2013
Автор: Зеленська Л.І.
Спеціалізація:
Опис:
ГЕОГРАФІЧНІ ТУРНІРИ У ВИШАХ ЯК ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ: ПЕРЕВАГИ, ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ Розглянуті переваги географічних турнірів як форм проведення семінарів у вищої школі з метою формування креативних компетентностей студентів. Акцентовано увагу на інноваційні види діяльності викладачів. Наведені приклади проблемних питань для диску-сійного обговорення. Ключові слова: географичний турнир, нові види деяльності викладачів, креативні компетентності, проблемні питання. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ В ВУЗЕ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ Рассмотрены преимущества географических турниров как формы проведения семина-ров в высшей школе с целью формирования креативных компетентностей студентов. Акцентировано внимание на инновационные виды деятельности преподавателей. Приведены примеры проблемных вопросов для дискуссионного обсуждения. Ключевые слова: географический турнир, новые виды деятельности преподавателей, креативнаые компетентности, проблемные вопросы. GEOGRAPHICAL TOURNAMENTS IN HIGH SCHOOL AS A FORM OF SEMINARS: ADVANTAGES, TRADITIONS, INNOVATION Geographical advantages of tournaments as a form of seminars in high school in order to form of creative students’ competences are considered. Attention to the innovative activities of teachers is accented. Examples of problematic issues for discussion are discussing. Keywords: geographical tournament, new activities of teachers, creative competencies, problematic issues.