Інновації і картографування митної діяльності

Викладач: Дук Наталія Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Дук Н.М.
Спеціалізація:
Опис:
Розглянуто трактування понять «інновація», «інноваційна діяльність». Висвітлено основні види інновацій та інноваційних процесів у митній діяльності, напрями впливу митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі на інноваційний розвиток держави. Визначено основні напрями, рівні, об’єкти, показники картографування, запропоновано типи й сюжети карт інноваційних процесів у митній системі України. Ключові слова: картографування, митна діяльність, інновації, інноваційні процеси, інноваційна діяльність. N. Duk INNOVATIONS AND MAPPING OF CUSTOMS ACTIVITIES Definitions of «innovation», «innovative activities» have been considered. The basic types of innovation processes in customs activities and areas of influence of foreign trade customs tariff regulation on the innovative development of the country have been highlighted. Key directions, levels, objects, parameters of mapping have been determined and types and subjects of maps of innovative processes in the Ukrainian customs system have been proposed. Keywords: mapping, custom activities, innovations, innovation processes, innovation activities. Н.Н. Дук ИННОВАЦИИ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Рассмотрена трактовка понятий «инновация», «инновационная деятельность». Освещены основные виды инноваций и инновационных процессов в таможенной деятельности, направления влияния таможенно-тарифного регулирования внешней торговли на инновационное развитие государства. Установлены основные направления, уровни, объекты, показатели картографирования, предложены типы и сюжеты карт инновационных процессов в таможенной системе Украины. Ключевые слова: картографирование, таможенная деятельность, инновации, инновационные процессы, инновационная деятельность.