МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВЕРТИКАЛЬНОГО МАСОПЕРЕНОСУ НА ШАХТНИХ ВІДВАЛАХ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

Викладач: Доценко Лариса Владленівна
Предмет:
Рік видання: 2012
Автор: Довганенко Д.О., Євграшкіна Г.П.
Спеціалізація:
Опис:
Запропоновані, розроблені і кількісно охарактеризовані багатоваріантні математичні мо- делі таких типів відвалів: відсипані без рекультивації, рекультивовані в умовах богарного зем- леробства, рекультивовані в умовах систематичного зрошення і вільного заростання дикими рослинами. Усі види моделей побудовані на основі теорії фізико-хімічної гідродинаміки порис- тих середовищ із використанням аналітичних і чисельних методів розв’язання рівнянь руху і збереженням маси речовини. Єпігнозним моделюванням доведена адекватність побудованих моделей і природно-техногенних процесів, які відбуваються у відсипаних на поверхні землі шах- тних породах. Ключові слова: математичні моделі, рекультивація, масоперенос, адекватність. Предложены, разработаны и количественно охарактеризованы многовариантные мате- матические модели таких типов отвалов: отсыпанные без рекультивации, рекультивированные в условиях богарного земледелия, рекультивированные в условиях систематического орошения и свободного зарастания дикими растениями. Все виды моделей построены на основе теории физико-химической гидродинамики пористых сред с использованием аналитических и числен- ных методов решения уравнений движения и сохранением массы вещества. Эпигнозным моде- лированием доказана адекватность построенных моделей и естественно-техногенных процессов, которые происходят в отсыпанных на поверхности земли шахтных породах. Ключевые слова: математические модели, рекультивация, массоперенос, адекватность. The multivariate mathematical models of the recultivated, recultivated and dumping with dry system, recultivated in systematically irrigation conditions and free of overgrowth by wild plants are proposed, designed and quantified. The theory of physico-chemical hydrodynamics of pore space using analytical and numerical methods for solving the equations of motion and mass conservation of matter all models are based on. The adequacy of built models and man-maid processes that proceed inside the mine dumps is proved. Key words: mathematical models, recultivation, mass transfer, adequacy