Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни «Логістичний менеджмент»

Викладач: Касян Сергій Якович
Рік видання: 2017
Автор: Касян Сергій Якович
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Уміщено теоретичні відомості, методичні підходи до самостійного розгляду під час вивчення курсу «Логістичний менеджмент», подано визначення основних категорій та понять, змістові засади вивчення дисципліни. Наведено складові інтегрованої концепції логістичного менеджменту з урахуванням стратегічних складових маркетингового середовища, визначено сутність логістичної системи, встановлення параметрів структуризації логістичних систем. Окреслено маркетингові риси інноваційного логістичного продукту, логістичну систему як спеціально організовану інтеграцію логістичних елементів. Проаналізовано системи трансформації матеріального та інформаційного потоку, визначено синтез логістичної системи підприємств. Висвітлено життєвий цикл логістичних систем, логістичне середовище в маркетингу, взаємозв’язок корпоративної стратегії та розвитку логістичної системи. У роботі наведено методичні вказівки з визначення та гармонізації потужностей логістичної системи. Висвітлено питання для самостійного вивчення дисципліни «Логістичний менеджмент» за темами стосовно змістових модулів курсу, питання поточного та семестрового контролю. Викладені індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із дисципліни «Логістичний менеджмент» надають змогу слухачам змістовно, структуровано та логічно опановувати основні теоретичні та методичні положення курсу. Для студентів ДНУ ім. О. Гончара другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 075 Маркетинг.

[скачано: 29]