СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник

Викладач:
Рік видання: 2007
Автор: О. І. Аршинова, А. В. Шевченко
Спеціалізація:
Опис:
У посібнику викладено основні положення системного аналізу, осо- бливості економічних систем, методи системного аналізу, методи засто- сування системного підходу та системного аналізу до економічних систем, методи дослідження систем, питання, пов’язані з теорією і методами при- йняття рішень, методи аналізу можливих варіантів складних рішень і ви- бору з них найкращого. Розглянуто зв’язок системного аналізу з моделю- ванням, а також підходи до прийняття рішень в умовах багатокритеріаль- ності. З метою закріплення матеріалу до кожної теми подано перелік питань для самостійної роботи та тести.

[скачано: 106]