Інструкція до лабораторної роботі №2 по роботі з вимірювальною лінією

Викладач: Овсяніков Віктор Володимирович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Овсяніков В.В.
Спеціалізація:
Опис:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.. О. Гончара ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМПЬЮТЕРНИХ СИСТЕМ Кафедра електронних засобів телекомунікацій Методичні вказівки до виконання лабораторної работи №2 за темою: Дослідження параметрів мікрохвильових елементів систем телекомунікацій за допомогою вимірювальної лінії Овсяніков Віктор Володимирович Бухаров Сергій Володимирович Сафонов Валерій Віталійович Дніпропетровськ 2017 Методичні вказівки містять основні види вимірювань параметрів ліній з розподі-леними постійними, що проводяться із застосуванням НВЧ радіоелектронної вимірюва-льної апаратури. У опису наведено основні відомості про теорію довгих ліній. Робота по-будована так, щоб навчити студентів самостійно застосовувати апаратуру при випро-буваннях елементів систем телекомунікацій у мікрохвильовому діапазоні. 1. МЕТА РОБОТИ 1.1 Вивчення принципу дії приладів для вимірювання параметрів ліній НВЧ діапазо-ну з розподіленими постійними. 1.2 Освоєння методики вимірювання довжини хвилі, коефіцієнта стоячої хвилі за на-пругою (КСХН) навантаження, коефіцієнта відбиття і повного опору антен та ін-ших елементів, які досліджуються. 2. ПРИЛАДИ І ЕЛЕМЕНТИ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ТРАКТУ 2.1 Вимірювальний генератор типа Г4-81 (4-5,6 ГГц). 2.2 Атенюатор. 2.3 Вимірювальна лінія типу Р1-7 с детекторною секцією. 2.4 Мілівольтвимірювач В3-38. 2.5 Узгоджене навантаження і короткозамикач. 2.6 Досліджуєме навантаження (коаксіально-хвильоводний перехід, еквівалент нава-нтаження, антена, тощо. ПРИМІТКА 1. При виконанні лабораторної роботи можуть бути використані і інші прилади і елементи аналогічного призначення. 2. У додатках А, Б наведено фрагменти заводської експлуатаційної доку-ментації на вищевказані прилади та елементи (п.2.1, п.2.3, відповідно). 3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ У зв'язку зі зростанням швидкодії сучасних систем телекомунікацій та електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) частоти в них сягають сотень і тисяч мегагерц. При цьому з'єднання усередині панелей і блоків елементів телекомунікацій та ЕОМ, а також внутрі-шнє блочні і поміж блочні зв'язки стають “довгими” лініями з розподіленими параметра-ми, протяжність яких наближаеться до довжини робочої хвилі. Число “довгих” ліній в ЕОМ та пристроїв телекомунікацій постійно росте і в даний час сягає значної кількості зв'язків в ЕОМ. При цьому однією з основних причин спотворень сигналів в ЕОМ є від-биття електромагнітних хвиль від неузгоджених навантажень і неоднорідностей в лініях зв'язку та в ЕОМ. Для експериментальної оцінки спотворень сигналів і боротьби з ними необхідно мати навики вимірювань основних параметрів ліній з розподілен